Browsing Tag

十分勁

電影專題

【 MOVIE6 熱話 】藍精靈!十分勁!知齊呢啲你最醒!

「藍精靈,十分勁!」耳熟能詳的兩句主題曲,眨眼 藍精靈已經「出道」59年,要追看之前的動畫近乎不可能。不過不要緊,知道以下十件事,都可以像 藍精靈十分勁!迎接四日 復活節假期,一家大小去看《藍精靈:迷失的村莊》最適合不過。未入場先了解,要向小朋友解釋都醒過人啦!…